Steinmolo: Klage på byggestans behandlet i kommunen

Nesodden kommune beordret umiddelbar byggestans av steinmoloen i oktober, etter at det ble dokumentert at moloen var 44 meter lenger enn godkjent. Fagestrand Båt klaget på vedtaket og Plan – og teknikkutvalget har etter behandling 20.11.2012 gjort følgende vedtak:
«Klagen tas delvis til følge. Tiltakshaver gis tillatelse til å ferdigstille sikringsarbeidet av steinmoloen innenfor den gitte byggetillatelsen.»

Kommunen er også klar på at den delen av moloen som er lenger enn 165 meter ikke er godkjent og at det må søkes om dette. Anlegget er dermed også bygget utenfor regulert område, dermes må det søkes både Fylkesmannen og Kystverket om ny tillatelse. Inntil videre betraktes hele moloen som ulovlig, fordi den ulovlige delen henger fast i den godkjente delen.

Kommunen sier også at NIVA-rapporten fra 2001 var basert på en annen størrelse av moloen enn den som er bygget og at den nye størrelsen vil kunne påvirke vannkvaliteten.

Kommunen uttrykker også at slike byggesaker er basert på tillit mellom utbygger og bygningsmyndighetene. Når tillitsforholdet svekkes, vil man føre en strammere linje for å få tiltaket inn på rett spor igjen.

Hele vedtaket med saksutredning og rådmannens vurderinger kan leses her:
[wpfilebase tag=file id=25 /]