Vinn badstuetime!

Fra og med mars 2024 vil styret trekke ut en heldig vinner blant de som har brukt badstuen den siste måneden. Vinneren får en gratis time som kan brukes fra mandag til fredag kl. 15. Book en time i dag og bli med i trekningen!

Mvh

Styret

Endring av priser badstue

Vi har lagt bak oss det første året med flytende badstue på Fagerstrand. Responsen har vært fantastisk og badstuen er jevnt over fullbooket hver helg og en god del gjennom uken.

Vi ser imidlertid at kostnadene til drift og vedlikehold av badstuen tilsier at vi er nødt til å øke prisene. De nye prisene som gjelder i bookingsystemet fra og med 1. april 2024 vil være:

Fellesbadstue: 100,- pr. person

Privat badstue fra mandag- til kl. 15 fredag: 300,- (medlem) og 500,- (ikke-medlem)

Privat badstue fra fredag kl. 17- til søndag: 400,- (medlem) og 700,- (ikke-medlem)

Mvh

Styret

Årsmøte i Fagerstrand Vel 2022

Fagerstrand Vel avholder sitt årsmøte: Tirsdag 14 juni 2022 – KL. 19.00

Sted: Bakkeløkka ungdomsskole, Fagerstrand

Saksliste årsmøte:
1. Åpning og konstituering
a. valg av møteleder
b. valg av referent
c. valg av to medlemmer til underskriving av protokollen

2. Spørsmål eller kommentarer til årsberetning? Årsberetningen for 2021 ber vi medlemmene å lese i forkant, les vedlegg i e-post, eller se beretningen lengre nede.

3. Gjennomgang innkommende forslag til årsmøtet

4. Hva skjer kommende år?

5. Regnskap 2021 – revisorberetning 2021

6. Budsjett 2022

7. Valg

8. Eventuelt

Vel møtt!
Styret Fagerstrand Vel

Styrets aktiviteter – Årsberetning

Fortsett å lese «Årsmøte i Fagerstrand Vel 2022»

Båtplass-innskudd avskrives pr. 1. januar 2020

VIKTIG INFO TIL MEDLEMMER MED BÅTPLASS!

Innskudd på båtplass avskrives fult og helt pr. 1. januar 2020.
Båtplasseiere som sier opp sin båtplass i 2019 får hele innskuddet tilbake. Hvis du ikke ønsker at ditt bryggeinnskudd skal overføres til bryggevedlikehold, må du si opp båtplassen innen utgangen av året. Send da epost til

Fri kapital skal benyttes til vedlikehold og utbedring av brygga og båtplasser. Leieinntekter fra båtplasser øremerkes til samme formål. Nye båtplasseiere betaler en engangssum på 6000,- kr når de får tildelt båtplass, i tillegg til årlig leie/fellesutgifter.

Du kan lese mer i protokoll fra årsmøtet 2019

Budsjett 2019

Budsjettforslag 2019
InntekterNoter
Medlemskontingent 81.000180*450
Nye medlemmer 22.50050*450
Veilag 30.00030*1.000
Båthavn 80.000
Sponsorstøtte 40.000
Sum inntekter253.000
Utgifter
Brøyting og veivedlikehold 40.000
Båthavn, vedlikehold og rep.150.000
Krattrydding 60.000
Strand, kiosk og vannleke100.000
Dugnadsgodtgjørelse 20.000
Diverse 50.000Julemarked, Sct. Hans, musikkkveld
Sum utgifter420.000
Resultat-166.000

Årsberetning 2018

Båtkomite:

Har bestått av havnesjef Arne Johnsen og diverse hjelpere. På våren i fjor ble det utført den årlige kontrollen av alle moringer og bøyer som ligger på yttersiden. Utbedringer med nye sjakler, kjettinger og tau blir gjort direkte av dykkerne som utfører jobben. 4 moringer i syd var i så dårlig forfatning at de ble erstattet med nye moringer og fortøyning. Takk til Espen Solvik som stilte med lekter og kran. I tillegg må noen av betongpilarene som brygga står på, utbedres. Det er til dels stor slitasje på disse og de må repareres før skaden er for stor. I tillegg må vire for akterfeste for båtene på innsiden, byttes ut. Dette vil bli forsøkt gjort i år

Mye av dette arbeidet er komplisert og vil kreve ekstern kompetanse og vil bli en betydelig kostnad.

I 2018 ble ca 26 av totalt 52 plasser utleid. Dette gir oss netto etter at eiere har fått tilbakebetalt sitt, ca 37 000,- i ekstra inntekter.

Siden vi nå får en del utgifter på brygga, gjentar jeg igjen at det er viktig at styret så tidlig som mulig får beskjed om plasser som kan leies ut. Se eget skjema med innkallingen eller send mail med samme opplysninger til

Veikomite:

Dessverre er det ikke så mange i komiten pt, så veisjef Kjeld Bagh har stått for engasjementet i 2018. Som nyvalgt veisjef med stor engasjement ble oppgavene vedr. vei sett igjennom og strukturert. Vellet hadde i en god stund vært uten ansvarlig på vei, og der lå ikke så mye grunnlag å jobbe videre på. Så til å begynne med ble der dannet en oversikt over hvilke veier som fortsatt er private vel veier. Samtidig hadde vellet heller ikke en fornuftig oversikt over hvem som eier av tomt på disse veiene og derav pliktig til å bidrag til veivedlikeholdet. Det viste seg også at noen eiere ikke hadde fått faktura for veibidrag for både 2017 og 2018 som følge herav. Innbetalingene til vellet har pga dette alene kunne dekke snøbrøytingen hvert år og intet annet vedlikehold. Dette blir det endret på i 2019. Her er det planlagt en utlegging av singel på de veiene som trenger dette. Vi forventer også at det ila 2019 blir en avklaring av når bl.a. Kneika og Bekkefaret overgår til kommunal vei.

Vellet har 6 strøkasser som ble fylt før snøen kom. Der har vært lagt litt singel ut på Røsslyngveien. Etter kontakt fra en tomteeier fra Svingen har det vært befaring for drøftelse av vedlikeholdet.

For å forbedre kommunikasjonen mellom tomteeiere vedr. veivedlikehold er det opprettet facebook grupper for de enkelte veier. Oppfordringen er at tomteeiere melder seg på den enkelte gruppe.

Røsslyngveien veilag
Dals vei veilag
Svingen veilag
Kneika veilag
Bekkefaret veilag

Målet er at disse gruppene gir innspill til ønsket vedlikehold og organiserer veidugnad.

Styrets aktiviteter

Vi har i løpet av 2018 gjort relativt mye i forhold til hva som kanskje burde forventes av et Vel, 2019 bør roes litt ned i forhold til tempo.

Vi har i samarbeid med Fagerstranddagene gjennomført 100 årsmarkering fredagen hvor vi hadde vårt eget opplegg, med gratis inngang for medlemmer. På stand i dagene etter, fikk vi økt medlemsmassen med 53 stykker. Noe som må sies å være langt over forventning.

Parallelt med dette, fikk vi endelig på plass Wibit (oppblåsbare leker). Dette må sies å ha vært en formidabel suksess. En stor artikkel med evig ros, gjorde ikke trøkket noe mindre på Stranda. «Follos flotteste strand»

Mange har også bidratt med å spytte penger inn til kjøp av nye leker og vedlikehold til stranden. Til sammen ca 15000 kroner. Noe som viser at dette er noe som setts pris på. Disse pengene vil i år brukes på vannleke for de aller yngste. Denne vil bli satt opp så snart muligheten byr seg.

Opp i alt det hyggelig, har vi dessverre opplevd en del hærverk på stranden. Tagging av border og benker, kasting av møbler rundt på området og forsøpling. Dette som et resultat av ungdom som bruker området til å drikke. Vi har forsøkt å få bistand av politiet, uten særlig hell. Vi har i den forbindelse også hugget trær for å få bedre oversikt ned til stranden. Vi frykter at noen skal ødelegge badelekene, noe som ville vært dypt tragisk. Nå har vi og forbipasserende langt bedre oversikt over hva som skjer der nede.

Etter en strålende sommer har vår brilliante Kjeld igjen bidratt med følgende. Sponsorer til parasoller og ikke minst sponsing av redningsvester til brukerne av Wibit av Alt Bygg.  Parasollene ble «Utsolgt» på få timer. Parasollene er levert lokalt av www.kvalitetstid.no til kostpris, og merkingen med logoer blir gjort på Proshop.

I tillegg har vi nå begynt å få fjernet løvtrær og kratt i fjellområdet ved gamle stranda. Her skal vi legge jord, og så grønne lunger. Mer skal gjøres fremover.

NATTERAVNER

Vår evig pågående duracellkanin,  Kjeld Bagh, har blåst liv i natteravnene i regi av Fagerstrand Vel med stor suksess. Med ca 40 frivillige har dette også nådd overskrifter i lokalavisen, og er til læring for andre på Nesodden. Det settes stor pris på engasjementet, hvor natteravnene frekventerer i hovedsak mellom Fagerstrand og Fjellstrand. Fantastisk!

ST.HANS OG MINIFESTIVAL

St. Hans ble igjen gjennomført med stor suksess også i 2018, med Captain John Mc Donald som arrangør og underholder. Igjen er dette et arrangement som går i 0 økonomisk. Det ble også senere i august arrangert opplegg med Captain J. Mc Donald hvor han selv underholdt, og blant annet dansere fra norske talenter underholdt. Overskuddet gikk uavkortet til de som underholdt.

JULEMARKED

Kjeld har også bistått i størst mulig grad til julemarkedet på Fagerstrand i november. Dette var stor suksess og vil fortsette også neste år, med lokalt næringsliv. Timingen var perfekt med tanke på vær og besøkende. Gedigen suksess!


BEDRIFTNETTVERK

Vi har utover dette i en forsiktig oppstart startet et bedriftsnettverk på Fagerstrand. Vi ser at det er godt over 100 små og store bedrifter i området, som også kan nyte godt av hverandres kompetanse. Vi ønsker også med dette en felles arene, hvor vi kan samlet fremlegge synspunkter mot politikere og administrasjon i Nesodden kommune, og i tillegg til dette få faglig påfyll i felles samlinger.

Til slutt vil jeg enda en gang takke styret i Fagerstrand vel! En helt fantastisk gjeng med dedikerte mennesker som gir alt for et felles beste! Men ikke minst en enormt stor takk til våre sponsorer, private og ikke minst næringslivet på Fagerstrand, som er til de grader med på å hjelpe oss opp og frem. Det settes stor pris på av absolutt alle brukere og Fagerstrands befolkning.

På styrets vegne
Ståle Smith – Leder