Vedtekter Fagerstrand Vel

VEDTEKTER FAGERSTRAND VEL

Vedtekter for Fagerstrand Vel
Stiftet 18. august 1918
Org nr. 989988824

Vedtatt på årsmøtet 9. mars 2000
Endring vedtatt på ekstraordinært årsmøte … 2005
Endring vedtatt på årsmøte 8. mars 2018 
Endring vedtatt på årsmøte 17. november 2020

1. Navn
Foreningens navn er Fagerstrand Vel

2. Formål og virkemidler
2.1 Fagerstrands formål er å fremme medlemmenes felles interesser i området og virke for stedets sosiale og fysiske miljø og beboernes trivsel.

2.2 Fagerstrand Vel skal virke for å oppnå gode mellommenneskelige forhold, samt ordnede bade og båtfesteforhold for medlemmene

«NOTE: Denne endring følger av en eventuell beslutning fra punkt 5.1 om endret administrasjon av veilagene i vellet. Endring i vedtektenes §2 og §3, også språklige, krever likevel 2/3-dels flertall på to årsmøter, ref §13, stk2. Hvis du ikke ønsker denne endring i vedtektene, må du stemme imot forslaget på sakslisten under punkt 5.1. Du kan da fortsatt stemme for resten av endringene i vedtektene»

2.3 Foreningen er partipolitisk uavhengig

3. Velforeningens geografiske virkeområde
Fagerstrand Vels virkeområde er 1454 Fagerstrand, Nesodden Kommune

«NOTE: Denne endring er alene en administrativ oppdatering av vedtektene. Ingen endring ifht tidligere beslutning om virkeområde for vellet jf §5. Endring i §2 og §3, også språk/tekst og forståelsesmessige endringer, krever likevel 2/3-dels flertall på to årsmøter, ref §13, stk2.»

4 Juridisk person
Fagerstrand Vel er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

5 Medlemskap
Enhver som har eiendom innen Fagerstrands vels geografiske virkeområde. Felles eiere eller andre faste brukere av eiendommen kan søke styret om medlemskap. Andre som har eiendom på Fagerstrand i Nesodden kommune, kan bli medlem. Medlemmene må godta foreningens vedtekter og formål og må også betale den til enhver tid fastsatte kontingent. Medlemskapet er først gyldig fra den dag kontingenten er betalt. For å ha stemmerett på årsmøtet må kontingenten være betalt innen fristen styret har fastsatt.

5.2 Medlemmer som handler i strid med Fagerstrand vels formål eller opptrer på en måte som skader foreningens omdømme, kan ekskluderes. Avgjørelsen må godkjennes av styret.

5.3 Ved utmeldelse refunderes ikke innbetalt kontingent.

5.4 Dersom flere fra samme eiendom ønsker å få tilsendt informasjon på linje som velmedlemmer kan vedkommende tegne plussmedlemskap. Plussmedlemmer har ikke stemmerett på årsmøtet.

6 Pliktarbeid
6.1 Ethvert medlem plikter, så langt det lar seg gjøre, å delta på en dugnad i året

7. Båtanlegg
7.1 Båtanlegget med de enkelte båtplasser eies av Fagerstrand Vel. Båtplassene fordeles primært ut til vellets medlemmer i den utstrekning det til enhver tid er mulig. Det kreves medlemskap i vellet for å få tildelt fast båtplass eller bruke båtplass.

7.2 Båtanlegget styres etter eget reglement som fastsettes av styret.

8 Kontingent
Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten som innbetales innen fastsatt frist. Medlemmer som ikke har betalt kontingenten innen regnskapsårets utgang, kan strykes.

9 Årsmøtet
9.1 Fagerstrands vels øverste myndighet er årsmøtet. Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av mars måned. Tid og sted bestemmes av styret og bekjentgjøres på hjemmesiden med minst 4 ukers varsel. Forslag, som ønskes behandlet på årsmøtet, må være sendt styret senest 2 uker før årsmøtet. Innkallingen skal angi de saker som skal behandles på årsmøtet. Den sendes på epost til medlemmer med registrert epostadresse, samt være tilgjengelig for medlemmene på hjemmesiden minst en uke før årsmøtet. Årsmøtet kan bare fatte vedtak i de saker som er satt opp på innkallingen. Styret kan velge å gjennomføre et årsmøte digitalt og la medlemmer stemme over sakslisten via en digital løsning.

9.2 Alle foreningens medlemmer har tale og forslagsrett på årsmøtet. Årsmøtet er vedtaksdyktig med det antall medlemmer som møter. Ved digitalt årsmøte, er man notert som fremmøtt, når man har avgitt stemme på minst 1 sak. Hvert medlem har en stemme, og stemmegivningen kan skje ved skriftlig fullmakt, som leveres styret innen årsmøtet. Et medlem kan ikke ha mer enn en fullmaktstemme.

9.3 Årsmøtet behandler:
Årsmelding
Revisorbekreftet regnskap
Innkomne forslag
Planer for kommende år og budsjett, herunder fastsette kontingent.
Valg av styreleder og styremedlemmer

9.4 Det velges møteleder, referent og to protokollvitner. Dirigenten behøver ikke være medlem av Fagerstrand Vel. Protokoll sendes på epost til medlemmer, og offentliggjøres på hjemmesiden til foreningen.

9.5 Leder og styremedlemmene velges for to år av gangen, vekselvis slik at minst to sitter over. Varamedlemmer, revisor og valgkomité medlemmer velges for et år. Samtlige kan gjenvelges.

9.6 Valg foregår skriftlig når det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen.

9.7 Årsmøtets vedtak fattes med alminnelig flertall blant de stemmeberettiget, hvis ikke vedtektene bestemmer noen annet.

9.8 Revisoren og valgkomiteen rapporterer direkte til årsmøtet.

10 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret finner det påkrevet eller når minst 10 prosent av medlemmene kommer med skriftlig krav om det. Innkalling følger samme prosedyre som ved ordinært årsmøte jfr. § 9. Innkallingsfristen er minst 14 dager.

11. Medlemsmøter
Medlemsmøter avholdes når styret finner det nødvendig og skal bekjentgjøres minst 8 dager forut.

12 Fagerstrand Vels styre

12.1 Fagerstrand vel ledes av et styre som er vellets øverste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal bestå av 6 medlemmer:
Styreleder
Nestleder
Sekretær
Økonomisjef
Havnesjef
Strandsjef

Styret fordeler ansvarsområdene mellom seg på første styremøte etter årsmøtet.

12.2 Styret skal
-iverksette årsmøtets vedtak,
-stå for velforeningens daglige ledelse og ivareta medlemmenes interesser overfor andre instanser,
-forvalte velforeningens eiendeler / eiendom, herunder føre kontroll med foreningens økonomi,
-etter behov oppnevne komitéer/arbeidsgrupper eller personer for å løse spesielle oppgaver,
-etter beste evne søke og oppfylle foreningens formål etter gjeldende vedtekter.
-presentere foreningen utad.

12.3 Styret holder møte når leder bestemmer eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Varamedlemmer og oppnevnte ansvarlige for komiteer/arbeidsgrupper kan etter invitasjon delta i styremøtene.

12.4 Alle saker og all korrespondanse skal legges frem på styremøtet. Der innkalles skriftlig med saksliste på epost til styret senest 3 dager før styremøtets avholdelse. Styrets vedtak skal protokolleres.

12.5 Styret har disposisjonsrett over velforeningens midler til alminnelige administrative formål og rett til å bevilge beløp til gjennomføring av vedtak i årsmøtet. Alle utbetalinger skal attesteres av leder eller kasserer før utbetaling.

12.6 Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styremedlemmene, deriblant leder eller nestleder, er tilstede. Leder/ nestleder leder styrets møter. Styrebeslutninger krever alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme.

13. Vedtektsendringer
13.1 Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av avgitte stemmer og må vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Endringen trer i kraft umiddelbart.

13.2 Ved endring i § 2 Velforeningens formål samt § 14.2, Oppløsing, Fagerstrand Vels formue, kreves vedtak på ordinært og ekstraordinært årsmøte, alternativt to etterfølgende årsmøter. Endringene krever 2/3 flertall av avgitte stemmer.

13.3 Årsmøte eller ekstraordinært årsmøte kan med 2/3 flertall avstå deler av Fagerstrand vels eiendom til Nesodden kommune, i henhold til vedtatte kommunale reguleringsplaner.

14 Oppløsning. Sammenslutning. Deling
14.1 Oppløsing av Fagerstrand Vel kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsningen vedtatt med 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket gjentas med 2/3 flertall. Det kan velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges til avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om intet valg foretas.

14.2 Fagerstrand Vels formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle den instans som overtar vellets oppgaver.