Vedtekter Fagerstrand Vel

Vedtekter for Fagerstrand Vel
Stiftet 18. august 1918
Org nr 989988824

Vedtatt på årsmøtet 9 mars 2000
Endring vedtatt på ekstraordinært årsmøte … 2005
Endring vedtatt på årsmøte 8. mars 2018 

§ 1. Navn
Foreningens navn er Fagerstrand Vel

§ 2. Formål og virkemidler
2.1 Fagerstrands formål er å fremme medlemmenes felles interesser i området og virke for stedets sosiale og fysiske miljø og beboernes trivsel.

2.2 Fagerstrand Vel skal virke for å oppnå gode veiforhold, samt ordnede bade og båtfesteforhold

2.3 Foreningen er partipolitisk uavhengig

§ 3. Velforeningens geografiske virkeområde
Fagerstrand Vels virkeområde er tegnet inn på vedlagt kart og inngår som en del av vedtektene

§ 4 Juridisk person
Fagerstrand Vel er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld

§ 5 Medlemskap
5.1 Enhver som har eiendom innen Fagerstrands vels geografiske virkeområde. Felles eiere eller andre faste brukere av eiendommen kan søke styret om medlemskap. Andre som har eiendom på Fagerstrand i Nesodden kommune kan bli medlem. Medlemmene må godta foreningens vedtekter og formål og må også betale den til enhver tid fastsatte kontingent. Medlemskapet er først gyldig fra den dag kontingenten er betalt. For å ha stemmerett på årsmøtet må kontigenten være betalt innen fristen styret har fastsatt.

5.2 Medlemmer som handler i strid med Fagerstrand vels formål eller opptrer på en måte som skader foreningens omdømme, kan ekskluderes. Avgjørelsen må godkjennes av styret.

5.3 Ved utmeldelse refunderes ikke innbetalt kontingent.

5.4 Dersom flere fra samme eiendom ønsker å få tilsendt informasjon på linje som velmedlemmer kan vedkommende tegne plussmedlemskap. Plussmedlemmer har ikke stemmerett på årsmøtet.

§ 6 Pliktarbeid
6.1 Ethvert medlem plikter, så langt det lar seg gjøre, å delta på en dugnad i året

6.2 Ethvert medlem som bor til privat vei i virkeområdet, plikter å holde sin del av veien i forsvarlig stand. Herunder vedlikehold av grøft og beskjæring av vegetasjon. [1]

§ 7. Båtanlegg
7.1 Båtanlegget med de enkelte båtplasser eies av Fagerstrand Vel. Båtplassene fordeles primært ut til vellets medlemmer i den utstrekning det til enhver tid er mulig. Det kreves medlemskap i vellet for å få tildel fast båtplass.

7.2 Båtanlegget styres etter eget reglement som fastsettes av styret.

§ 8 Kontingent
Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten som innbetales innen fastsatt frist. Medlemmer som ikke har betalt kontingenten innen regnskapsårets utgang, kan strykes. [2]

§ 9 Årsmøtet
9.1 Fagerstrands vels øverste myndighet er årsmøtet. Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av mars måned. Tid og sted bestemmes av styret og bekjentgjøres med minst 4 ukers varsel. Forslag, som ønskes behandlet på årsmøtet, må være sendt styret senest 2 uker før årsmøtet. Innkallingen skal angi de saker som skal behandles på årsmøtet, og skal være tilgjengelig for medlemmene minst en uke før årsmøtet. Årsmøtet kan bare fatte vedtak i de saker som er satt opp på innkallingen.

9.2 Alle foreningens medlemmer har tale og forslagsrett på årsmøtet. Årsmøtet er vedtaksdyktig med det antall medlemmer som møter. Hvert medlem har en stemme, og stemmegivningen kan skje ved fullmakt. Et medlem kan ikke ha mer enn en fullmaktstemme.

9.3 Årsmøtet behandler:
Årsmelding
Revisorbekreftet regnskap
Innkomne forslag
Planer for kommende år og budsjett, herunder fastsette kontingent.
Valg av styremedlemmer, revisor, valgkomité, veikomité ,båtkomité og strand og miljø komité.

9.4 Det velges møteleder, referent og to protokollvitner. Dirigenten behøver ikke være medlem av Fagerstrand Vel. Protokoll sendes samtlige medlemmer.

9.5 Leder og styremedlemmene velges for to år av gangen, vekselvis slik at minst to sitter over. Varamedlem , revisor og komité medlemmer velges for et år. Samtlige kan gjenvelges.

9.6 Valg foregår skriftlig når et foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen.

9.7 Årsmøtets vedtak fattes med alminnelig flertall blant de stemmeberettige, hvis ikke vedtektene bestemmer noen annet.

9.8 Revisoren og valgkomiteen rapporterer direkte til årsmøtet.

§ 10 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret finner det påkrevet eller når minst 10 prosent av medlemmene kommer med skriftlig krav om det. Innkalling følger samme prosedyre som ved ordinært årsmøte jfr. § 9. Innkallingsfristen er minst 14 dager.

§ 11. Medlemsmøter
Medlemsmøter avholdes når styret finer det nødvendig og skal bekjentgjøres minst 8 dager forut.

§ 12 Fagerstrand Vels styre
12.1 Fagerstrand vel ledes av et styre som er vellets øverste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal bestå av:
Leder
Sekretær
Økonomileder
Leder for Båtkomitéen
Leder for Veikomitéen
Leder for strand- og miljøkomitéen
Varamedlem
Styret utpeker en nestleder på første styremøte etter årsmøtet.

12.2 Styret skal
-iverksette årsmøtets vedtak,
-stå for velforeningens daglige ledelse og ivareta medlemmenes interesser overfor andre instanser,
-forvalte velforeningens eiendeler / eiendom, herunder føre kontroll med foreningens økonomi,
-etter behov oppnevne komitéer eller personer for å løse spesielle oppgaver,
-etter bete evne søke og oppfylle foreningens formål etter gjeldende vedtekter.
-presentere foreningen utad.

12.3 Styret holder møte når leder bestemmer eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

12.4 Alle saker og all korrespondanse skal legges frem på styremøtet. Styrets vedtak skal protokolleres.

12.5 Styret har disposisjonsrett over velforeningens midler til alminnelige administrative formål og rett til å bevilge beløp til gjennomføring av vedtak i årsmøtet. Alle utbetalinger skal attesteres av leder eller kasserer før utbetaling.

12.6 Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styremedlemmene, deriblant leder eller nestleder, er tilstede. Leder/ nestleder leder styrets møter. Styrebeslutninger krever alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har fungerende leder dobbeltstemme.

§ 13. Vedtektsendringer
13.1 Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av avgitte stemmer og må vedtass på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Endringen trer i kraft umiddelbart.

13.2 Ved endring i § 2 og 3, henholdsvis Velforeningens formål og geografiske virkeområde samt § 14.2, Oppløsing, Fagerstrand Vels formue, kreves vedtak på ordinært og ekstraordinært årsmøte, alternativt to etterfølgende årsmøter. Endringene krever 2/3 flertall av avgitte stemmer.

13.3[3] Årsmøte eller ekstraordinært årsmøte kan med 2/3 flertall avstå deler av Fagerstrand vels eiendom til Nesodden kommune, i henhold til vedtatte kommunale reguleringsplaner.

§ 14 Oppløsing. Sammenslutning. Deling
14.1 Oppløsing av Fagerstrand Vel kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsingen vedtatt med 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsing skal skje, må vedtaket gjentas med 2/3 flertall. Det kan velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges til avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om intet valg foretas.

14.2 Fagerstrand Vels formue skal etter oppløsing og gjeldsavleggelse tilfalle den instans som overtar vellets oppgaver.

[1] Se  også vedtekter for Veilag Fagerstrand Vel

[2] De som er tilknyttet privat vei vil forbli veilagsmedlemmer iht veitrafikk loven