Årsmøte 2018

Referat årsmøte Fagerstrand vel 8. mars 2018
På Bakkeløkka ungdomsskole.

Tilstede: 17 stemmeberettigede

 1. Åpning og konstituering

Vedtak: Innkallingen ble godkjent

 • Valg av møteleder: Kari Hagen
 • Valg av referent: Synne Heivang
 • Valg av to medlemmer til underskriving av protokollen: Pia Bryde og Jon Dahl
 1. Årsmelding 2017

Vedtak: Styrets beretning ble tatt til etterretning. Den legges på www.fagerstrandvel.no

Årsmøtet takker styret for god innsats.

 1. Regnskap 2017
  Regnskapet ligger på vellets nettside. Punktet i årsberetningen om økonomi gir utfyllende informasjon.
 • Revisjonberetningen

Vedtak: Regnskapet ble godkjent.

 1. Budsjett 2018

Vedtak: Budsjettet ble godkjent.

 1. Innkomne forslag
 • Åpne opp for at alle som sogner til 1454 Fagerstrand kan bli medlem i velet.

  Først litt historikk og noen oppklaringer:
  Fagerstrand vel ble dannet for 100 år siden av og for personer som hadde eiendom med gr.nr. 25, Fagerstrand skog. Dette var et titalls eiendommer som lå ovenfor stranden. Den gang fantes det ikke veier til eiendommene og vellet ble stiftet for å arbeide for at alle eiendommer skulle få tinglyst skjøte, at det skulle opparbeides veier, begge deler krav til Rosendahl som hadde solgt dem eiendommene. I tillegg ble det arbeidet for gode bade- og båtplassforhold og for å få en butikk til Fagerstrand.

Etter hvert ble Fagerstrand bygd ut, medlemsmassen ble mer spredt og behovene endret seg, og i 1990 ble det gjort omfattende endringer i vedtektene. For å begrense det området som vellet skulle virke i, altså reparere veier, anskaffe veibelysning osv, ble det definert et ”geografisk virkeområde”. Det geografiske virkeområdet var (og er) en begrenset del av gr.nr. 25. Medlemmene var fortsatt bosatt på eller hadde eiendommer på hele det området som tidligere het Fagerstrand skog (gr.nr. 25). For å sikre at medlemmer fortsatt kunne verves fra hele Fagerstrand skog og gjerne et større område på Fagerstrand ble det presisert i vedtektene at ”Andre som har eiendom i nær tilknytning til det geografiske virkeområde kan søke styret om medlemskap”.

Tilbake til årsmøtet 2018. Det kom fram på møtet at det var forvirring med hensyn til virkeområde og medlemsområde og at setningen om at det kan søkes styret om medlemskap i vellet oppleves som til hinder for å ta inn nye medlemmer.

Vedtak: Forslaget fra Langseth Advokatfirma DA bortfaller. Teksten i eksisterende vedtekter §5.1 endres til:
Følgende kan bli medlemmer av Fagerstrand vel: Enhver som har eiendom innen Fagerstrands vels geografiske virkeområde.
Felles eiere eller andre faste brukere av eiendommen kan søke styret om medlemskap.  
Andre som har eiendom på Fagerstrand i Nesodden kommune, kan bli medlem.
Medlemmene må godta foreningens vedtekter og formål og må også betale den til enhver tid fastsatte kontingent. Medlemskapet er først gyldig fra den dag kontingenten er betalt. For å ha stemmerett på årsmøtet må kontingenten være betalt innen fristen styret har fastsatt.

Disse endringene krever ikke behandling i nytt årsmøte. Derfor avlyses det ekstraordinære årsmøtet som skulle vært avholdt 22. mars 2018.

 

 

 • 100 års jubileum for Fagerstrand vel.
  Styret vil samarbeide med Fagerstranddagene og FIF som fyller 50 år. Tanken er å benytte riggen til Fagerstranddagene og leie inn et eller flere band. Det er fortsatt mange avklaringer som må gjøres, men styret ber om aksept for en kostnadsramme på NOK 100.000,- Det vil også være en inntektsside som avhenger av antall gjester og hvor mye vi kan ta betalt for inngang.
  Arrangementet vil avholdes på Statoiltomta.

Vedtak: Styrets forslag ble vedtatt mot to stemmer. Én stemte blankt.

 

 • Stupetårn
  Styret har besluttet å droppe stupetårnprosjektet inntil videre. Den økonomiske usikkerheten ved gjennomføringen vurderes som for høy p.t. Styret har vært i dialog med Sparebankstiftelsen og familien Rosendahl om dette, og begge støtter styret i å benytte tildelte midler til andre gode tiltak som kommer allmennheten til glede på stranden. Styret foreslår derfor for årsmøte å tiltre ønske om å kjøpe inn vannleker fra wibit.no for inntil 250.000,- (se budsjettforslag).

Vedtak: Styrets forslag ble vedtatt med forbehold om at styret først undersøker utgifter til vedlikehold og miljøhensyn.

 

 • Frivillige til dugnadsarbeid
  Det er små og store prosjekter som dukker opp i løpet av et år. Mesteparten av dette utføres i dag av styret. Styret ønsker en liste med frivillige som kan spørres ved behov.

Det ble ikke satt opp noen liste på møtet, men medlemmene oppfordres til å melde seg til styret på e-post: styret@104.197.118.174.

 

 • Overskudd båtinnskudd
  Det som overstiger 6.000,- pr. båtplasseier på båtinnskuddskonto foreslås å kunne overføres til driftskonto til benyttelse for bryggeanlegget. Totalt 641*51=32.691,-

Vedtak: Styrets forslag ble vedtatt

 1. Valg

Vedtak:

 • Leder strand for 2 år – Roger Taaje, ny
 • Leder båt for 2 år – Arne Johnsen, gjenvalgt
 • Sekretær for 1 år – Christian Sundelin, ny (sekretær var på valg i fjor, velges derfor for ett år)
 • Leder økonomi for 2 år – Preben Aakermann, gjenvalgt
 • Revisor 1år – Tom Holter, gjenvalgt
 • Vara: Ivar Høvik, ny
 • Vara: Torstein Gundersen, ny
 • Valgkomité 1år: Kristian Bakkeng, Ivar Høvik og Torstein Gundersen

 

I tillegg består styret av:

Ståle Smith, leder
Kjeld Bagh, leder vei som kom inn i styret etter forrige årsmøte

Mars 2018 Pia Bryde (sign)                        Jon Dahl (sign)