Vedtekter Brygge

§1.       Navn: ______________________________________________________

Adresse:____________________________________________________

Telefon:____________________________________________________

Postnummer og sted:__________________________________________

Har innbetalt kroner _______________ som andel i båtbrygge på Fagerstrand Vel’s strand.

§2.       Bare medlemmer i Fagerstrand Vel kan være andelseiere. Andelen gir rett til båtplass mot årlig leie. Årsavgift fastsettes av årsmøtet til Fagerstrand Vel.

§3.       Fagerstrand Vel forplikter seg til å innløse andelen mot dens pålydende, kroner ____________ innen 2 år etter andeleiers oppsigelse.

§4.       Fagerstrand Vel har forkjøpsrett ved overdragelse av andelen. Gelder ikke ved arv eller skifte innen familien.

§5.       Andelseier forplikter seg til å følge gjeldende regler for bruk av båtplass somt delta i nødvendig dugnadsarbeid på bryggeanlegget.

§6.       Andelseier må selv holde båten forsikret met skader. Vellet kan ikke påta seg ansvar for mulige skader på båt og fortøyning.

§7.       Manglende innbetaling av båtplassleie og/eller velkontigent, eller manglende oppfølging av pålegg fra vellet, gir vellet rett til innløsing av andelen mot dens pålydende, fratrukket manglende innbetalt leie og eventuelle kostnader dekket av vellet for andelseiers regning.

§8.       Båtplassen kan ikke fremleies annet enn gjennom styret. Styret fastsetter utleieprisen. Andelseier får sin leie tilbakebetalt dersom plassen blir utleid. Eventuelt utleiepris som overstiger årlig leie tilfaller vellet.

§9.       Dersom båtplassen ikke er tatt i bruk innen 1. juni, skal andelseier varlse vellet slik at plassen kan leies ut for sesongen. Overskudd fra utleien tilfaller vellet (se §8).

§10.     Bryggenanlegget kan benyttes i perioden 15. april til 15. oktober. Utenom denne perioden, skal all fortøyning være fjernet. Evt. Forlengelse av bruksperioden kan avtales med vellets styre v/Bryggekomitéens leder.

 

 

 

FAGERSTRAND VEL,

 

Dato:______________

 

 

 

__________________________                  __________________________

        Andelseier                                             Leder Fagerstrand Vel

 

 

Andelsbeviset er utstedt i to eksemplarer.