Vedtekter Veilaget

Vedtekter for Veilaget – Fagerstrand Vel.

 1. Formål.
Veilaget har som formål å bringe velveiene innenfor Fagerstrand Vels virkeområde (ref vedlagte kartskisse) til en standard som er tilfredsstillende for alminnelig ferdsel. Veikomiteen skal ivareta brukernes interesser i forbindelse med utbygging i området og skal samarbeide med kommunen i de saker som gjelder velveier og kommunale veier.
Veikomiteen skal forestå driften av veiene så lenge de ikke er overtatt av kommunen for drift og vedlikehold. Dette omfatter planlegging, bygging, utbedring, vedlikehold og daglig drift av veiene.
Det vises til punkt 7 i disse vedtekter som beskriver det enkelte medlem sine plikter.

 2. Organisering
Enhver grunneier, tomtefester og/eller bruker som er avhengig av velveiene som adkomst til sin eiendom, plikter etter norsk lov å være medlem av Veilaget. Det vises til Veglovens kapittel VII §§ 53-55.
Veilaget er organisert innenfor Fagerstrand Vel, og har vellet som sitt overordnede organ. Veilaget ledes av en veikomite som velges på Vellets Årsmøte. Veikomiteens leder er en av Vellets styremedlemmer.

 3. Medlemskap
Medlemskapet i veilaget opphører først når man slutter å bruke velveiene. Hvis eiendom deles, eller det skjer andre betydelige endringer på eksisterende eiendom som får følger for bruken av veiene skal medlemmets forpliktelser og forhold til veiene vurderes på nytt.

 4. Kontingent
Fagerstrand Vels Årsmøte fastsetter den årlige veiavgiften, og eventuell avgift ved større byggesaker. Med større byggesaker menes enhver utvidelse med over 30 m2. Veiavgiften skal dekke driftskostnader og administrasjonskostnader knyttet til veiholdet. Inntekter og utgifter for Veilaget føres på egne konti i Vellets regnskap.

 5. Stemmerett.
Enhver bruker av velveiene, som har betalt veiavgiften har møterett og stemmerett i de saker som gjelder veiene. Stemmerett skjer kun ved personlig fremmøte på Årsmøte i Fagerstrand Vel.

6. Veikomiteen
Veikomiteen består av tre (3) brukere av velveiene og/eller medlemmer av Vellet, som velges på Årsmøtet i Fagerstrand Vel. Komiteens leder er samtidig en av velstyrets styremedlemmer.

Veikomitteen velges for to år av gangen, medlemmene velges vekselsvis slik at minst ett sitter over.
Veikomiteen sammekaller til medlemsmøte når de finner dette påkrevet, eller når minst 10 % av medlemmene ved skriftlig henvendelse krever dette.
Alle vedtak gjort av veikomiteen som inngriper direkte på velveiene eller medfører økonomisk utlegg til velveiene, skal godkjennes av styret i Fagerstrand Vel før vedtaket utføres.

 7.    Plikter – Medlemmer i Veilaget.
Enhver parselleier plikter å holde sin del av veien i forsvarlig stand. Herunder beskjæring av vegetasjon, vedlikehold av grøfter og stikkrenner samt feiing av asfalt. Unnlatelse vil bli påtalt av veikomiteen eller Vellets styret.

Veilagets medlemmer skal ikke bruke veiene eller veikantene til parkering eller hensetting av biler eller til opplag av noen art. Et hvert medlem skal sørge for at eget parkeringsbehov dekkes på egen eiendom. Tung transport må ikke skje når det kan være fare for å skade veilegemet, broer, stikkrenner eller grøfter.

Skade på veianlegget som skyldes transport, ferdsel av gravemaskin og annet, skal straks utbedres av den ansvarlige. Som ansvarlig regnes både kjøretøyets eier og den som har bestilt transporten. Om pålegg om utbedringer ikke straks blir etterkommet av den ansvarlige, kan veikomiteen la utbedringen utføre på hans regning.Dette kan gjennomføres uten opphold om skaden medfører utvikling til det verre, eller representerer en fare for de veifarende og for sikkerheten. Den ansvarlige må først varsles og gis anledning til selv å utbedre skaden.

Enhver parselleier plikter på forlangende å utføre inntil 4 timers dugnad i året. Hvis han selv ikke kan utføre arbeidet, må han fremskaffe en stedfortreder. For medlemmer som ikke deltar på dugnad gis veilaget anledning til å kreve avgift for ikke å ha møtt. Størrelsesorden tilsvarene ett års veiavgift. Dog skal det ved innkalling til dugnad tas tilbørlig hensyn.

 8.  Lovendringer
Forandring av disse vedtekter kan kun foregå på ordinær Årsmøte i Fagerstrand Vel. 

9.  Uoverensstemmelser
Fastsettelse av veiavgift og andre avgifter fastsatt av Fagerstrand Vels Årsmøte, kan bringes inn til prøving for skjønnsretten etter Veglovens regler, jfr. Kap VII. Øvrige tvister avgjøres innenfor det alminnelige rettsapparat, hvis ikke partene enes om voldgift. For øvrig vises til Veglovens kapitel VII §§ 53-55.