Årsmøte i Fagerstrand Vel 2022

Fagerstrand Vel avholder sitt årsmøte: Tirsdag 14 juni 2022 – KL. 19.00

Sted: Bakkeløkka ungdomsskole, Fagerstrand

Saksliste årsmøte:
1. Åpning og konstituering
a. valg av møteleder
b. valg av referent
c. valg av to medlemmer til underskriving av protokollen

2. Spørsmål eller kommentarer til årsberetning? Årsberetningen for 2021 ber vi medlemmene å lese i forkant, les vedlegg i e-post, eller se beretningen lengre nede.

3. Gjennomgang innkommende forslag til årsmøtet

4. Hva skjer kommende år?

5. Regnskap 2021 – revisorberetning 2021

6. Budsjett 2022

7. Valg

8. Eventuelt

Vel møtt!
Styret Fagerstrand Vel

Styrets aktiviteter – Årsberetning

Styrets aktiviteter – Årsberetning

Fagerstrand Vel har det siste året hatt nok å gjøre, selv med en pågående pandemi.
Vi har i løpet av 2021 lagt om veien for lettere adkomst for rullestolbrukere og
barnevogner, samt kultet bekken som går gjennom området. I tillegg har vi lagt jord
som er klar for såing av gress i samme område. Det er også drenert og kultet i
området nede på gressplenen for å fjerne fuktigheten som er der til enhver tid. Det
har til nå vært umulig å så på grunn av tørket som har vart over uker. Men vi ser på
mulighetene straks været endrer seg. Prosjektet har vi fått til med god økonomisk
støtte fra Kiwanis Nesodden, vi gir dem vår beste takk for denne støtten.
Det ble ikke arrangert St. Hans feiring i fjor, på grunn av smittesituasjonen, noe som
naturlig nok var savnet. Vi ønsker nå å få ting tilbake til det normale og St. Hans vil
naturlig nok bli feiret i år.

Styrets virksomhet
Det ble gjennomført 3 styremøter i 2021. Noe færre enn normalt pga. corona
restriksjoner.

Styret har bestått av:
Ståle Smith(leder), Mette Jeanne Dit Foque(økonomisjef) Christian
Sundelin(sekretær), Roger Taaje(strandsjef), Arne Johnsen(havnesjef) og
varamedlemmer; Torstein Gundersen, Ivar Høvik, Sverre Nilsen og Preben
Aakermann.

Badstue
Styret ble forespurt av Nesodden folkebadstue om vi ønsket å være pilot på en mobil
badstue som var skjenket av Sparebankstiftelsen høsten 2021. Dette takket vi
naturlig nok ja til. Dette har vært en suksess, som også har gitt oss nye tiltrengte
medlemmer, utover i 2022. Vi har også i den forbindelse søkt sparebankstiftelsen om
560 000 til ny flytende badstue, hvor vi fortsatt venter svar. Søknadsfrist var 1 april.
Det skal nevnes at det har gått ned flere ti talls dugnadstimer fra styrets private tid for
å få dette på plass.

Strandvolleyballbane
Vi fikk klager angående støy og baller på avveie fra volleyballbanen i 2021, hvor vi
besluttet å stenge banen midlertidig. Næringsliv og privatpersoner har spyttet inn
penger for å gjerde inn banen i større grad, men vi ser at det ikke vil hjelpe på
støyen. I tillegg vil dette bli vanvittig kostbart. Vi ser derfor nå på å flytte banen til
området hvor parkeringen er i krysset nederst i Kneika/strandveien. Dette området er
sonet grønt fra reguleringen av nedre Fagerstrand, og er dermed sonet til lek. Vi kan
også få gratis fyllmasser, noe som kan lindre kostnadsbildet for tiltaket.Vi kan også
se på mulighetene til å bruke de pengene næringsliv og privatpersoner har spyttet
inn i potten. Kiwanis har også støttet oss for Petanque bane i samme område. Vi har
også fått støtte av sparebankstiftelsen til nye stolper og nett i worldcup kvalitet til
nesten 30 000 kroner som vi kan sette opp i området. Stolper som står i dag vil bli
flyttet over. Samme reglement som nå vil gjelde her. All lek avsluttes klokken 22:00.
Vi ønsker også å utrede muligheten til å få støtte til tennisbane der volleyballbanen er
i dag.

Båtkomité
Har bestått av leder Arne Johnsen og diverse hjelpere. På våren i fjor ble det utført
den årlige kontrollen av alle moringer og bøyer som ligger på yttersiden. Utbedringer
med nye sjakler, kjettinger og tau blir gjort direkte av dykkerne som utfører jobben.
På høsten gjorde er arbeidslag fra styret en flott murerjobb for å rette opp en skade
på muren der gangbroen ut på brygga starter.
En av pilarene som holder akterwiren for plassene 58 og lavere har helning mot vest.
Vi utreder om dette har skjedd i siste tiden eller har vært slik. Vi vurderer eventuelle
tiltak for å stabilisere denne.
Siden vi nå får en del utgifter på brygga, gjentar jeg igjen at det er viktig at styret så
tidlig som mulig får beskjed om plasser som kan leies ut. Det blir sendt ut
tekstmelding til alle registrerte mobiltelefoner til eiere, om plassen skal leies ut eller
ikke.. Dette sendes ut typisk i februar og utleieplasser fordeles fra slutten av mars og
utover. Alle henvendelser om plasser bes sendt til

Strand og Dugnad
Badeleker ble satt ut i juni malt med bunnstoff og klargjort av Velet med hjelp av
Nesodden trelast. Torstein Gundersen har fungert som ansvarlig for dette arbeidet.
Heldigvis er det ingen form for ødeleggelser på lekene heller dette året.
Det ble gjennomført 2 dugnader i 2021. Den første 17 juni og den andre 24 juni. Det
ble malt opp gelendre/rekkverk, raket og ryddet i områdene over 2 dager. Bedre
oppslutning enn på lenge. Styret minner på at velmedlemmene plikter å stille på
dugnad.
Vi sliter så det holder med gjess på stranda. Dette er et økende problem, og blir bare
større og større. Vi er derfor åpne for forslag fra medlemmene. Hva kan vi gjøre?

Lillian Tjølsen takket av etter 5 års drift av kiosken, og vi har jobbet med å finne
erstatter. Vi har forsøkt etter beste evne å finne en samfunnsnyttig aktør, som ville
kunne drive dette på dugnad. Fagerstrand idrettsforening er spurt, Speiderne,
Sjøstjernen osv. Ingen har greid å imøtekomme oss, selv om vi har vært tydelig på at
dette ikke skal koste noe de noe i forhold til leie. Vi er i dialog med ny driver av
Skippy på brygga, som kan være interessert i å ha både kiosken og Skippy med
utsalg fra to steder. Vi håper å lande dette i løpet av kort tid, eller så ser vi at det blir
en sommer uten servering, noe som uten tvil er trist for de besøkende på stranden.

Økonomi
Fagerstrand vel har en trygg økonomi selv om det ble et underskudd i 2021. Det ble
brukt mye penger på oppgradering av stranda. Som var et nødvendig tiltak.

Medlemsmassen
Medlemsmassen gikk noe ned i 2021. Dette kan skyldes dårlig rekruttering pga.
corona og da ingen aktiviteter som st. Hans feiring med mulighet for å rekruttere
medlemmer.

Natteravner
Fagerstrand vel var nødt til å legge ned natteravnene i 2021, da vi rett og slett ikke
fikk folk til å bidra.
Dette ble overflyttet til FAU på Bakkeløkka, og det er nå er heldigvis dette oppe og
går igjen. Vi er i dialog med Natteravnene om å ha dropp inn løsning ved behov. Det
vil si at vi har bekledning tilgjengelig på Fagerstrand brygge, og kan gå ut
umiddelbart ved behov.

Leders oppsummering
Tusen takk til alle våre medlemmer som har tro på det vi driver med, og som også
ser verdien av det. Dette gir oss pågangsmot år etter år og gjør at vi ønsker å gi gass
også i tiden fremover. Og enda en gang tusen takk til styret i Fagerstrand vel. Jeg vil
hevde at dere hver for dere er helt rå og helt fremst når det gjelder å sette felleskapet
fremfor dere selv. Tusen, tusen takk!

For styret i Fagerstrand Vel
11.05.2022

Ståle Smith(sign.) Mette J Dit Foque(sign.) Christian Sundelin(sign.)

Roger Taaje(sign.) Arne Johnsen(sign.)