Status bryggeutredning

Båtanlegget er gammelt og slitt. Mange av båteierne ønsker flytebrygge, som gjør både fortøyning og adgang til båtene enklere. Kyrre Hansen og Ottar Johannesen har vært i en forhåndskonferanse med Nesodden Kommune, og her følger en status på en mulig utbygging/forbedring av båtanlegget til Fagerstrand Vel, slik det ble lovet på årsmøtet.

Dette er de alternativene som ble skissert på årsmøtet:

  1. Beholde gammel brygge og forvalte den. Reparasjon.
  2. Investere i ny flytebrygge. Rive gammel.
  3. Investere i ny flytebrygge i forlengelsen av den gamle. Den gamle kan rives ved senere anledning.
  4. Kontakte Fagerstrand båtforening. Hvilke muligheter ligger der?

Her kommer Kyrres vurderinger:
Alternativ 1 er en videreføring av dagens forvaltning, og lite å utrede. Jeg får allikevel signaler om at det om få år bør repareres på pilarene, da disse begynner å få store gjennomgående hull. Denne type reparasjon krever fagfolk, da det må støpes under vann.

Alternativ 4 ser jeg som litt lenger frem, og dette har blitt skjøvet ytterligere, med referanse til forrige ukes artikkel i Akershus Amtstidende, der vi står ansvarlig for oppmålingen av steinmoloen på 211 meter. Det er riktignok vi som også målte denne, men det falt nok ikke i god jord hos båtforeningen.

Så til det interessante:

Alternativ 2 og 3 har vi sjekket litt rundt. Jeg og Ottar har vært hos kommunen for forhåndskonferanse 4. juli, og dette var et positivt møte. Kommunen var slik jeg tolket det positive til endringen, da de ikke kunne se noen negative følger for hverken båteier eller badende ved en ny brygge. Det er allikevel noen momenter:

  1. Ønsker vi å legge en flytebrygge på nøyaktig samme sted som der den gamle ligger, er søknad og saksgang kort og grei, da arealet er avhold formålet. Men det er lite slingringsmonn, arealet er meget lite. Konsekvenser for vellet er at gammel brygge må rives først, for så å sette opp ny brygge. Dette legger press på rivingen. Men søknaden vil gå raskere i kommunen (mindre enn 6 mnd).
  2. Ønsker vi å legge opp en ny flytebrygge utenfor den gamle, kan flytebryggen settes opp mens den gamle eksisterer, for så å rive den gamle senere. Dette vil få flytebryggen litt mer på avstand fra stranden, og litt dypere. Dette kan være bra for båter og badende. Vi blir nok likevel ikke fristilt fra å rive den gamle, som er litt av poenget. Vi kan for eksempel få krav fra kommunen at den gamle må være revet en viss tid etter at ny er på plass, men det kjøper oss tid, og senker muligens kostnader. Søknadstid på dette er 6 mnd, da det går utover regulert areal. Men det sees ikke på som umulig, da vellet eier området rundt også.

Jeg mener personlig at alternativ 2 her er det beste, selv om søknadstid er lengre. Denne tiden trenger vi uansett til å planlegge.

Men hva med det økonomiske?

Jeg har tidligere snakket om at en ny brygge koster ca. 1.2 til 1.3 millioner. Dette står forstsatt, men det var i en «rett frem» konfigurasjon, og ikke «T» formet slik som vår brygge er. Dette kan føre til økte kostnader, men bør ikke overstige 20% vil jeg tro. Dette skal jeg undersøke nærmere i løpet av høsten, og få opp en helt konkret sum for alternativ 1/2 rett ovenfor.

Hva med lån? Nedbetaling?

Jeg har kontaktet kontaktet Sparebank1, som gjerne gir lån til slike formål. Jeg ser allikevel det som mest fornuftig å betale hele bryggen «up front». Hvis vi går for alternativ 2, med lengre tid på riving, og ny brygge får 60 plasser, så vil en ny plass koste under 30.000,- per plass.

30.000,- X 60 = 1.800.000,-

Dette bør gi nok rom for ny brygge og riving. Da er hele bryggen betalt, og uten lån. Plass for hver båt blir i overkant av 3 meters bredde fra midt av utriggere (Jeg har forhørt meg med leverandør, denne vil variere litt i forhold til hva vellet blir enige om). Vedlikehold får en kost på 1000-2000 kroner i året? Kun en antakelse. Betaling «up front» bør skje ved at alle betaler summen inne en viss dato, eller bortfaller plassretten, og den går til noen andre. Det som er uavklart, er hva som skjer hvis ikke alle plasser tas, og hvordan men eventuelt leier ut disse. Depositum er det heller ikke tenkt på, og det er mulig at dagens depositum også bør videreføres.

Hva med riving?

Jeg har kontaktet en som kan rive brygger, og vil ha befaring med han etter sommeren. Vi jobber også med en teori om at det kan være mulig å rive fra land, dette kan føre til at vi sparer  tid og penger, men dette sjekker vi ut.

Kyrre Hansen,

Båtkomiteen