Nabovarsel fra Fagerstrand Båtforening

Fagerstrand Båtforening varsler sine naboer om at de søker Nesodden kommune om endringer fra opprinnelig søknad for bygging av steinmoloen. Styret i Fagerstrand Vel svarer med å legge inn innsigelse.

Til Fagerstrand båtforening v/ Vestnes

Fagerstrand vel har mottatt nabovarsel vedr fasadeendring i forbindelse med at Fagerstrand båtforening har bygget en steinmolo (209 meter lang) som både er lenger enn omsøkt (165 meter lang), samt utenfor reguleringsområde.

Fagerstrand vel er prinsipielt mot at anlegget blir bygget lenger enn omsøkt da vi anser det som et grovt inngrep innenfor 100-meter strandsonen i et pressområde som hvor rekreasjonshensyn må veie tyngre enn sikker båthavn.

Fagerstrand vel har vært i kontakt med NIVA, ved Andre Staalstrøm som sier at den økte lengden vil medføre at det blir mindre bølger enn tidligere og at dette vil gjøre at strendene «vaskes» mindre, og at det vil bli mer jord/småpartikler på strendene.

Dersom Nesodden kommune likevel godkjenner det ulovlig bygde anlegget vil Fagerstrand vel be aktuelle myndigheter sørge for at miljøet i bukten blir overvåket og at utbygger må stå som økonomisk ansvarlig for eventuelle nødvendige utbedringer i fremtiden.

Fagerstrand vel kan ikke standpunkt til montering av fyrlykt da det ikke foreligger tegninger som viser høyde, bredde eller utseende av fyret.

Fagerstrand Vel stiller også spørsmål til hvorvidt Vestnes kan stå som ansvarlig søker for tiltaket, da vi anser at dette er et tiltak som faller inn under kategori 2 i plan og bygningsloven.

Konklusjon: Fagerstrand vel legger inn innsigelse til at anlegget bygges i tråd med det presenterte nabovarselet.