6. september 2009

Til

Areal i Plan

Gjenpart

Nesodden kommune

Planavdelingen

Teknisk avdeling ved Reidun Isachsen

Politiske partier Nesodden

Oppstart av planarbeid Strandlia iht § 12-8 i plan og bygningsloven

Styret i Fagerstrand Vel viser til varsel om planarbeid knyttet til reguleringsplan Nedre Fagerstrand.   Fagerstrand Vel ivaretar interessene for grunneierer innenfor reguleringsplan for nedre Fagerstrand, og vellet har   samarbeidet tett med kommunen ved utviklingen av eksisterende reguleringsplan.

En viktig forutsetning for utformingen av reguleringsplanen var at videre utbygging sydvest for reguleringsområdet ikke skulle knyttes til nåværende  reguleringsplan for Nedre Fagerstrand. Dette var en forutsetning for at det ble enighet mellom grunneiere og kommunen om planen.  Veistandard i Kneika og Bekkefaret er ikke dimensjonert for den foreslåtte utvidelse av planområdet og vi krever at ny tilførselvei til Strandlia blir anlagt fra Drøbaksveien. Vi ber også om at veier inn til regulerinsområdet nedre Fagerstrand  blir stengt for trafikk og at det kun bli gangvei mot Bekkefaret og Strandveien.

Fagerstrand  Vel ønsker også en vurdering om lekeareal,  barnehage,  skole kapasitet i området og andre relevante miljøfaktorer, om det etableres et nytt reguleringsområdet sør for eksisterende regulering.

Med vennlig hilsen

Lars Saunes (ef)

Leder Fagerstrand Vel

Her setter du inn logoen, eller du kan slette denne teksten.