Fra: Totland, Gisle Rebnord [Gisle.Totland@Nesodden.Kommune.No]
Sendt: 18. desember 2009 12:02
Til: karin@knudsenfripoliser.no; Lars Saunes
Kopi: reidun.isaksen@nesodden.kommune.no; Karlsen, Øystein G.
Emne: ang. veistandard- SV: Planforslag "Strandlia", nedre Fagerstrand

Hei Lars og Karin.

Ser at jeg har kommet i skade for å feilinformere ang veibredde etc i Nedre Fagerstrandplanen.

 

Jeg tok utgangspunkt i at regulert kjørebanebredde blir asfaltert kjørebane. Slik er det ikke i denne planen. Sjekket i saken og fant noen definisjoner på veiene. Jeg har gitt dere feil informasjon og ønsker å rette opp dette.

 

Vedlagt finner dere et dokument som viser normalprofil for veiene. Har også vedlagt en side fra veinormen for Nesodden kommune. Asfalten er ment å være 3m i bekkefaret. Veien faller da i ”tillempet standard” som vi ser i normen for vei. Det tillates da inntil 20 boenheter over kortere strekk. Dette stemmer med det antallet veien kan komme til å betjene ved deling og fortetting. Veien er altså ikke planlagt slik at den er dimensjonert for å bære ytterligere trafikk fra nye boliger i tilstøtende plan. Bestemmelsene har også et punkt 8 om at tiltakene på eksisterende vei skal begrenses.

 

Spørsmålet om adkomst og vei for Strandlia-planen må avklares i den planprosessen.

 

Håper dette oppklarer

 

Mvh

 

Gisle Totland

 


Fra: Karin Knudsen [mailto:karin@knudsenfripoliser.no]
Sendt: 13. desember 2009 14:24
Til: Totland, Gisle Rebnord
Emne: SV: Planforslag "Strandlia", nedre Fagerstrand

 

Jeg takker for utfyllende svar, men stiller meg uforstående til uttalelsen om at "veien er kommunal og ... " Så langt jeg vet , er verken Kneika eller Bekkefaret kommunale, de er private og tilhører Fagerstrand Vel.

 

Vennlig hilsen

Karin S.Knudsen

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Totland, Gisle Rebnord [mailto:Gisle.Totland@Nesodden.Kommune.No]
Sendt: 10. desember 2009 15:36
Til: karin@knudsenfripoliser.no
Kopi: areliplan@gmail.com; Isachsen, Reidun; Karlsen, Øystein G.
Emne: SV: Planforslag "Strandlia", nedre Fagerstrand

Karin Knudsen

Ang reguleringsplan for Strandlia

Det er varslet oppstart for dette reguleringsarbeidet og det er ikke mottatt planforslag fra arialiplan v /Kai Øverland enda. Innspill til planen bør derfor fortsatt rettes til arealiplan.

Når Nesodden kommune mottar planen vil denne bli vurdert og vil, når vi finner den tilstrekkelig, fremme den for planutvalget til 1.gangs behandling. Deretter legges planen ut til høring og offentlig ettersyn.

Synspunktene på planforslaget må fremmes i høringen. Forslagstiller må bearbeide høringsuttalelsene i samarbeid med kommunen, deretter blir planen behandlet på nytt av planutvalget og eventuelt vedtatt av kommunestyret.

Det er denne prosessen som endelig fastsetter slike eventuelle krav, vi kan ikke svare på dette på forhånd.

Når det gjelder kommunens holdning til veispørsmålet vil vi ikke foregripe utfallet av planprosdessen, men kan komme med foreløpige kommentarer.

I reguleringsplanen for Nedre Fagerstrand er Strandveien og kneika regulert til 5m bredde som samlevei. Adkomstveien bekkefaret er regulert som adkomstveier med veistandard som tilsier intill 50 boenheter.

Veiføringen er stedvis problematisk, det er likevel et beskjedent antall boliger som vil sogne til disse veiene og ny plan legger opp til 15 boliger som også er et beskjedent antall.

Veien er kommunal og det vil ikke slik sett ikke være noe som tilsier at man ikke skal tillate at nye boliger benytter denne.

Ny reguleringsplan vurderer alltid forholdene på nytt, forholdet til gamle planer er derfor slik at det er grunnlaget for at noe er på en bestemt måte som igjen gir grunnlaget for vurdering i ny plan.

Dersom dere har særlige grunner til at dette ikke bør tillates bør dette fremmes for forslagstiller som innspill og sendes inn som uttalelse i fremtidig høring.

Mvh

Gisle Totland

_____________________________________________
Fra: Karin Knudsen [mailto:karin@knudsenfripoliser.no]
Sendt: 8. desember 2009 16:58
Til: Totland, Gisle Rebnord
Kopi: styret@fagsrstrandvel.no
Emne: Planforslag "Strandlia", nedre Fagerstrand

Jeg fikk opplyst av Reidun Isachsen at du var rett person å henvende seg til vedrørende reguleringssaker.

I forbindelse med "Opparbeidelse av vei, vann og avløp for nedre Fagerstrand " ønsker jeg og flere i Kneika og Bekkefaret informasjon om det er noe nytt vedrørende "Strandlia", vil kommunen tillate til/frakjøring til disse tomtene via Kneika og Bekkefaret ? Den bestående reguleringsplan forutsetter at en utbygging her skal ha vei til Drøbaksveien.

Håper på et snarlig svar.

På forhånd takk.

Vennlig hilsen

Karin S. Knudsen, Kneika 20, Fagerstrand